ليست برخي کتب هيدرولوژي به زبان فارسي

 

 

رديف  عنوان کتاب نويسنده سال انتشار  انتشارات  ملاحظات
1- هيدرولوژي کاربردي  محمد مهدوي 1378 دانشگاه تهران

چاپ دوم

2- اصول هيدرولوژي کاربردي  امين عليزاده 1378 انتشارات رضوي  
3-  هيدرولوژي عمومي  محمد مهدوي 1382 دانشگاه تهران  
4- هيدرولوژي مهندسي عباس افشار 1364 مرکز نشر دانشگاهي  
5- هيدرولوژي مهندسي محمد نجمائي 1368 انتشارات سارا  
6- هيدرولوژي مهندسي شجاع الدين سيمافر 1374 دانشگاه صنعتي سهند چاپ سوم
7- شناخت منابع آب محمد مهدوي فتيده 1377 انتشارات دانشگاه گيلان ترجمه
8- روشهاي گوناگون اندازه گيري آب علي مراد حسنلي 1379 انتشارات دانشگاه شيراز  
9- تحليل فراواني سيل اسلاميان- سلطاني کوپائي 1381 انتشارات ارکان ترجمه
10- هيدرولوژي رگبار در حوزه هاي شهري سعيد برومند نسب 1381 انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز ترجمه
11- شناخت آبهاي زيرزميني منوچهر چيت سازان 1375 انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز ترجمه
12- اصول هيدروژئولوژي منوچهر چيت سازان 1380 انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز ترجمه
13- مهار سيلاب و مهندسي زهکشي مسعود قدسيان 1377 انتشارات دانشگاه تربيت مدرس ترجمه
14- هيدرولوژي مهندسي سيد احمد ميرباقري 1377 انتشارات دانشگاه شيراز  
15- هيدرولوژي آبهاي سطحي مجيد زاهدي 1378 نشر آناس  
16- برنامه ويژه طراحي شبکه هاي آبرساني عليرضا حميد خاني 1381 نشر سالکان ترجمه
17- شناخت فرسایش کناری رودخانه در دشتهای رسوبي عبدالرسول تلوری 1371 موسسه جنگلها و مراتع  
18- راهنماي روشهاي غير سازه اي مديريت سيلاب کميته هاي ملي کاهش اثرات بلاياي طبيعي و آبياري زهکشي 1379 کميته هاي ملي کاهش اثرات بلاياي طبيعي و آبياري زهکشي  
19- آيا باران مي بارد سيد محمد جعفر ناظم السادات 1380 انتشارات دانشگاه شيراز

 

 
20- دشواريهاي نفوذ آب در خاک غلامحسين حق نيا 1374 دانشگاه فردوسي  
21- کيفيت و ارزيابي کيفي آب آبياري احمد غلامعلي زاده آهنگر 1381 نشر علوم کشاورزي

زمان: 2018-06-25 07:30:04